Friday, June 19, 2015

Инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах


Эмнэлзүйн практикт инвазив бус аргаар буюу өвчтөнд интубаци ашиглалгүйгээр эерэг даралтаар амьсгалуулах нь ихээхэн үр дүнтэй амьсгал удирдах арга хэлбэр юм. Эрчимт эмчилгээний практикт инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах аргачлал нэвтэрснээр интубаци тавихтай холбоотой олон тооны хүндрэлүүдээс зайлсхийх, өвчтөнд зовиур багатайгаар амьсгал удирдах боломж олгодог байна. Энэхүү видеонд инвазив бусаар эерэг даралтаар амьсгалуулах ажилбарын заалт, хэрэглэгдэх багаж хэрэгсэл, анхаарах зүйлсийн талаар дэлгэрэнгүй тайлбарласан болно.

0 comments:

Post a Comment